Автор: Константин Софронов
ИОАНН ГЛИКА
26.11.2021
0
0
157
Поделиться
ИОАНН ГЛИКА

ИОАНН ГЛИКА Иоанн Гликис; греч. ᾿Ιωάννης Γλυκύς - протопсалт, византийский мелург, учитель пения.

Сведений о жизни Иоанна Глики сохранилось не много. В рукописях он назван «протопсалтом» (самое раннее упоминание - в древнейшем из сохранившихся списков Аколуфии Athen. Bibl. Nat. 2458, 1336 г.), «протопсалтом и учителем» (Sinait. gr. 1252, XVI в.), «протопсалтом Святой Софии» (Ath. Paul. 27. Fol. 182, кон. XVIII в.). Прозвище Γλυκύς (сладкий) мелург получил, вероятнее всего, за искусность и мелодичность сочинений (впоследствии так же стали называть мелурга рубежа XVII и XVIII веков Петра Берекета). В литературе неоднократно обсуждался вопрос об идентичности протопсалта Иоанна Глики и Константинопольского патриарха Иоанна XIII Глики (1315-1319 годы). Одним из оснований для такого отождествления послужило изображение в рукописи Ath. Laur. Λ. 165 (XV в.) протопсалта Иоанна Глики в священническом облачении. Однако современные исследования доказывают, что это отождествление является следствием ошибки переписчиков музыкальных кодексов, допущенной из-за совпадения имен (см.: Κουρούσης. 1974. Σ. 298-302; Στάθης. 1977. Σ. 101).

В качестве учеников Иоанна Глики упоминаются мелурги магистр преподобный Иоанн Кукузель и протопсалт Ксен Коронис. На листе из Пападики 2-й половины XIV века Ath. Cutl. 457, впоследствии попавшем в коллекцию епископа Порфирия (Успенского) (РНБ. Греч. Папка I. № 2, 2-я пол. XV в.), изображен Иоанн Глика, обучающий 2 учеников. Кроме того, учеником Иоанна Глики был мелург Николай Кловас (см.: Ath. Vatop. 1495, XV в.).

Творчество Иоанна Глики приходится на эпоху калофонического пения, когда простые традиционные мелодии сменились яркими, выразительными песнопениями, исполнявшимися хором певчих и обладавшими особыми художественными качествами. Иоанн Глика следовал стилю своей эпохи, что отражено в технике его сочинений. Иоанн Глика писал главным образом калофонические произведения, которые из-за большой продолжительности в настоящее время не исполняются за богослужением.

Распевы Иоанна Глики содержатся во многих древних рукописях, например в Аколуфии Athen. Bibl. Nat. 2458 и в др. рукописях XIV-XV веков (Athen. Bibl. Nat. 2599, 2556, 2600, 2554; Ath. Chil. 26; Society of Antiquaries of London. 48 и т. д.), еще чаще - в более поздних источниках.

Многочисленные песнопения Иоанна Глики для неподвижного и подвижного годовых богослужебных кругов содержатся в списках Калофонического Стихираря, например в Sinait. gr. 1234, составленном в 1469 году Иоанном Плусиадином (см. Иосиф, еп. Мефонский). В середине XV века многие песнопения Иоанна Глики были украшены лампадарием Мануилом Хрисафом и в такой форме включены в сборники, например в Матиматарий Ath. Iver. 975 (середина XV века) и в Калофонический Стихирарь Mingana. 4 (1678 год). Большая часть этих песнопений Иоанна Глики в начале XIX века была переведена в нотацию Нового метода хартофилаксом Хурмузием Гиамалисом (см. рукописи S. Sepulcri. 704, 705, 711, 712, 722, 727-734 и др.). Наиболее известные матимы Иоанна Глики.: стихиры преподобному Симеону Столпнику «Мощей твоих рака» 2-го гласа, апостолу Иоанну Богослову «Реки богословия» 1-го гласа, великомученику Димитрию Солунскому «Истины необоримый воин» (῾Ο τῆς ἀληθείας ἀήττητος στρατιώτης) 4-го плагального (8-го) гласа и «Веселися в Господе граде Фессалоники» 1-го гласа, апостолу Иоанну Богослову «Реки богословия» 1-го гласа и святому Николаю Мирликийскому «Святителей удобрение» 2-го плагального (6-го) гласа, пятнадцатисложник на 1 сентября. «Ты мое прибежище крепкое» (Σὺ μοῦ σκέπη κραταιά) на 2-й глас, матима в Неделю сыропустную «Седе прямо» (᾿Εκάθισεν ἀπέναντι) на 2-й плагальный глас, херувимская Великой субботы «Да молчит всякая плоть» на 1-й плагальный (5-й) глас, причастен Великой субботы «Восста яко спя Господь» на 2-й плагальный глас, ирмос Пасхи «Светися, светися» 1-го гласа, стихира Пасхи «Воскрес Иисус от гроба» 2-го плагального гласа, причастен Пасхи «Тело Христово» на 3-й глас νανα и на 1-й плагальный (5-й) глас, стихира Пятидесятницы «Днесь благодать» 2-го плагального гласа, богородичен 2-го гласа ἔξω «Милости Источниче» (Моление теплое) и др. Эти произведения представлены в сборниках разных типов: в Аколуфии Athen. Bibl. Nat. 2458 (Fol. 169); в Пападики - Ath. Cutl. 457, 2-я половина XIV века. (Fol. 77v, 86, 232v, 352), 455, конец XV - начало XVI веков. (Fol. 126v, 128-160v, 236v - 252v), Ath. Iver. 985, 1425 г. (Fol. 50v - 51v, 162), 974, 1-я половина XV века (Fol. 74v - 75v), Ath. Konstamon. 86, 1-я половина XV века (Fol. 222v - 229v, 230v, 283, 287-288v), Ath. Philoth. 122, 1-я половина XV века (Fol. 238); в Матиматариях - Ath. Iver. 975 (Fol. 17-17v, 24v, 27-27v, 41-41v, 63-63v, 98-98v, 111v, 192v - 193, 347v - 348, 363v - 364, 371-371v, 381v - 382v, 397-397v, 429-429v, 441v - 442), 976, 1-я половина XVI века, 964, 1562 год (Fol. 214v - 215, 239v - 240v), 1000, 2-я половина XVI века, 991, 1670 г. (Fol. 4-4v, 13, 17-19, 22v - 23, 30-30v, 39v - 43, 55v - 56, 66-66v, 82-82v, 86v - 89, 92v - 93, 136-136v, 146-146v, 158-159, 162v - 163v, 172, 196v - 197, 206-207, 217, 237v - 239, 246-246v, 251v - 252, 258v - 259, 320-320v, 333-333v, 346v - 347, 369-369v, 385v - 386), Ath. Xeropot. 383, 2-я половина XV века (Fol. 1-1v, 18-18v, 24-25, 47v - 48v, 75v - 77v, 81v - 83, 88, 192v - 194, 202v - 204, 232v - 234), 264, конец XVI века, Ath. Pantel. 938, конец XV - начало XVI веков, 925, конец XVII - начало XVIII веков, Ath. Philoth. 135, XVI в. (Fol. 12-192v), Ath. Doch. 379, 1-я половина XVII века (Fol. 1-1v, 26v - 27, 31v - 32, 60v - 61v, 233-234, 238, 241-241v, 246-246v, 247v - 248, 257, 258v, 260v - 261, 265, 266-266v, 268, 269, 269v, 270v, 285, 325v - 327, 362v - 363, 375v - 377), Ath. Dionys. 569, 1685 г. (Fol. 1-57v), Ath. Greg. 3, конец XVII века (Fol. 40 et al.); в Матиматарии-Энколпионе Ath. Cutl. 462, кон. XV - нач. XVI в. (Fol. 1); в Пападики-Матиматариях - БАН. РАИК. № 154, 1430 год (Л. 242 об., 243 об., 254-255, 294 об.- 295, 314-315, 319-319 об., 323-325, 327-327 об., 340-340 об., 349 об.- 350, 360-360 об., 363 об.- 364, 365-369 об., 371-372, 428-429), Ath. Cutl. 456, 1443 г. (Fol. 191-192, 200-262v), Ath. Iver. 984, сер. XV в. (Fol. 132-193, 220v - 221), РНБ. Греч. № 126, 2-я половина XV века (Л. 179, 183-184 об., 187 об.- 188 об., 202-203, 203 об.- 204, 232 об.- 233 об., 274-274 об.,286 об.- 288, 295-296, 331-332, 342-343 об., 345 об.- 346, 369 об.- 370 об., 380 об.- 381, 385 об.- 386 об., 389 об.- 391 об., 429-430, 439-439 об., 444-444 об., 458 об.- 459 об., 473-473 об.), № 130, нач. XVIII в. (Л. 540-541, 592-592 об., 598-598 об., 646 об.- 647, 647 об.- 648, 649 об.- 650); в Матиматариях-Кратиматариях - Ath. Paul. 101, XV - начало XVI века (P. 1-76), Ath. Pantel. 1046, XVI в. (Fol. 110-125); в Матиматарии-Стихираре Ath. Cutl. 438, XVI в.; в Эортологарии Ath. Dionys. 567, конец XV века; в Анфологиях - Ath. Xeropot. 269, начало XVI века (Fol. 31-32v), Ath. Pantel. 1017, начало XVI века (Fol. 84-86), Ath. Cutl. 436, XVI в. (Fol. 160), Ath. Doch. 314, XVI в. (Fol. 82-230v), Ath. Simon. Petr. 1, начало XVII века (Fol. 139); в Анфологии-Пападики Lesb. Leim. 273, 1-я половина XVI века (Fol. 90v - 91); в Анфологиях-Матиматариях - БАН. РАИК. № 30, последняя четверть XVI века (Л. 99 об.- 100, 104-104 об., 128 об.- 129 об., 261 об.- 262), Ath. Iver. 993, середина XVII века (Fol. 172v); в Анфологии-Анастасиматарии Ath. Doch. 369, начало XVII века (Fol. 245v - 247v), и в более поздних сборниках.

Иоанн Глика также распел неизменяемые песнопения вечерни, утрени и литургии. Для вечерни это аниксандарии (стих «Отверзшу Тебе руку» (Пс 103. 28б) на 4-й плагальный глас - Lesb. Leim. 285. Fol. 18-18v, 1-я треть XVII века.; Ath. Iver. 993. Fol. 10-13) и калофонические стихи 1-й кафизмы «Вскуе шаташася» и «Упасеши я» (Пс 2. 1, 9) на 4-й плагальный глас (Ath. Iver. 972. Fol. 239-239v, 1-я половина XV века; 974. Fol. 268-315; Ath. Konstamon. 86. Fol. 70v - 71, 88).

Из песнопений утрени Иоанна Глики принадлежат непорочны Великой субботы и на погребение мирян: 2-я статия «Руце Твои сотвористе мя» на 1-й плагальный глас (Ath. Cutl. 399. Fol. 169-171, сереина XIV века; Ath. Simon. Petr. 1. Fol. 160-160v; РНБ. Греч. № 126. Л. 57; Ath. Pantel. 1017. Fol. 98-103; Lesb. Leim. 289. Fol. 83-84, 1-я половина XVI века; 273. Fol. 93v - 94; Ath. Cutl. 396. Fol. 104v, 2-я половина XVI века), стихи на 2-й, 3-й, 1-й плагальный, 2-й плагальный, 4-й плагальный гласы (Ath. Cutl. 457. Fol. 233v; БАН. РАИК. № 154. Л. 139, 141 об., 145 об., 148, 150, 152, 152 об., 153 об., 159, 162 об., 170; № 30. Л. 72, 83 об.; Ath. Iver. 973. Fol. 203v - 225v, начало XV века; 985. Fol. 116v, 118v; 974. Fol. 220-230; Ath. Cutl. 456. Fol. 37-59; Ath. Philoth. 122. Fol. 152v - 162v; 131. Fol. 1-3, 1-я половина XV века, Lesb. Leim. 273. Fol. 103-103v; Ath. Doch. 315. Fol. 198-209v, конец XVI - начало XVII веков; 357. Fol. 168-193v, нач. XVII в.), с ремаркой παλαιόν (древнее) (Ath. Simon. Petr. 1. Fol. 161-178v; Ath. Konstamon. 86. Fol. 258-271v).

И. Г. распел различные версии полиелея. В составе фессалоникийского полиелея Κουκουμᾶς «Раби Господа» известны стихи с мелосом И. Г. «И память Твоя в род и род» и «Подобни им да будут творящие я» на 1-й глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 93, 96; Ath. Cutl. 399. Fol. 54v - 57v; 457. Fol. 168-180v; Ath. Iver. 973. Fol. 131-144; Ath. Philoth. 122. Fol. 80v - 85). Первый из этих стихов часто встречается с ремаркой «болгарский» (βουλγάρα или βουλγαρίτζα) (Ath. Iver. 974. Fol. 129v; Athen. Bibl. Nat. 2406. Fol. 101v, 1453 г.; Lesb. Leim. 259. Fol. 52v - 53v, 1572 г.; Ath. Doch. 357. Fol. 54-71v; Ath. Xeropot. 273. Fol. 35v- 37, 1-я пол. XVII в.; РНБ. Греч. № 237. Л. 348-348 об., посл. четв. XVII в.; № 126. Л. 86 об.). В нек-рых списках указана альтернативная атрибуция: «Другие говорят: магистра Кукузеля» (Ath. Iver. 951. Fol. 30v, 2-я пол. XVII в.; Ath. Pantel. 947. Fol. 257, кон. XVII - нач. XVIII в.).

В составе полиелея Λατρινός «Исповедайтеся Господеви» И. Г. принадлежит мелос стихов «Яко во смирении нашем» и «Даяй пищу» на 3-й глас (Lesb. Leim. 273. Fol. 61-62) и стиха «И даде землю их достояние» на 2-й плагальный глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 89; см. также: Ath. Cutl. 457. Fol. 114v - 116v), встречающегося с ремаркой βουλγάρικον (Ath. Iver. 974. Fol. 141-142v) (см. также: Ath. Iver. 985. Fol. 68-73v).

Иоанн Глика распел антифоны на полиелее: стихи (аллагмы) Пресв. Богородице и на большие праздники «Слово благо» (Пс 44) на 1-й плагальный глас («И возжелает Царь», «Вся слава Дщери» - РНБ. Греч. № 126. Л. 99) и на 1-й глас (Ath. Cutl. 457. Fol. 186-191v; «Царствия Твоего», «Возлюбил еси правду, и возненавидел еси беззаконие», «Смирна, и стакти, и кассиа», «Лицу Твоему помолятся», «Вся слава Дщери» - БАН. РАИК. № 154. Л. 110-112 об.; см. также: Ath. Iver. 973. Fol. 150-157v; Ath. Philoth. 122. Fol. 108v - 117v; Ath. Konstamon. 86. Fol. 184v - 190v), стихи на дни памяти святителей, мучеников и преподобных «Блажен муж, бояйся Господа» (Пс 111. 1-4, 9, 10) на 4-й глас (БАН. РАИК. № 154. Л. 126 об., 127; № 42. Л. 194, 197, сер. XVIII в.; Ath. Iver. 974. Fol. 153v - 163v; Ath. Philoth. 122. Fol. 123-130; РНБ. Греч. № 132. Л. 178-180, посл. треть XVIII в.; № 711. Л. 113-113 об., 115, XVIII в.; № 130. Л. 149 об.- 150, 152; № 126. Л. 107; Lesb. Leim. 459. Fol. 137v, рубеж XVII и XVIII вв.; 238. Fol. 147v, рубеж XVII и XVIII вв.; S. Sepulcri. 704. Fol. 136, 136v - 137, 142-142v - в транскрипции Хурмузия).

Мелос Иоанна Глики для стихов 136-го псалма «На реках Вавилонских» на 3-й глас найден в рукописях Ath. Cutl. 457 (Fol. 130), Ath. Iver. 985 (Fol. 101-103v), БАН. РАИК. № 154 (Л. 117 об.- 119), № 42 (Л. 191), Lesb. Leim. 459 (Fol. 135v), 238 (Fol. 142-142v), 8 (Fol. 84v, нач. XVIII в.), РНБ. Греч. № 126 (Л. 101 об.- 104), № 130 (Л. 147), № 132 (Л. 176), № 711 (Л. 111 об.), S. Sepulcri. 704 (Fol. 130v; в транскрипции Хурмузия), для стихов по 50-м псалме «Покаяния отверзи ми двери» на 4-й плагальный (8-й) глас - в рукописи РНБ. Греч. № 126 (Л. 425).

Иоанном Гликой были распеты кондак «Взбранной Воеводе» на 4-й плагальный глас (Ath. Iver. 972. Fol. 16-17; Athen. Bibl. Nat. 2604. Fol. 1-89v, 1463 г.; Athen. M. Paidousi. 1. Fol. 4v - 6v, 1768 г.), ряд икосов Акафиста Пресвятой Богородице (Athen. Bibl. Nat. 2458. Fol. 196-201; Ath. Cutl. 457. Fol. 403-409v; Ath. Iver. 972. Fol. 37v - 44, 50v - 67, 83v - 87, 89-91v, 94-96v; Athen. M. Paidousi. 1. Fol. 22-50v, 55v - 81, 115v - 125v, 138v - 143v, 149v - 151v, 153-170v, 197v - 204, 207-213, 216-221v, 225v - 232v; Ath. Doch. 381. Fol. 1-12v, 31v - 40, 55-88, 133v - 144, 149-159, 165v - 176, кон. XVI в.) и богородичны на 8 гласов (Cantabr. S. Trinit. 1165. Fol. 156-160, ок. 1400 г.).

С именем Иоанна Глики сохранился распев 11 евангельских стихир, зафиксированный во многих списках начиная с 1-й половины XV века (БАН. РАИК. № 154. Л. 422-427; № 30. Л. 89-99; № 38. Л. 33 об.- 45, сер. XVII в.; РНБ. Греч. № 126. Л. 142-148; № 136. Л. 68-82, 100 об.-115, 1-я четв. XVII в.; № 237. Л. 73-79 об.; № 135. Л. 113-129, 1698 г.; № 130. Л. 197 об.- 202; № 203. Л. 71-82, нач. XVIII в.; № 808. Л. 131-150, 1-я пол. XVIII в.; № 139. Л. 337-340 об., 1752 г.; № 711. Л. 141-144 об.; № 238. Л. 24 об.- 42 об., 1-я пол. XVIII в. (в нотолинейной квадратной нотации); № 132. Л. 227-232; Ath. Pantel. 966. Fol. ΙΓ´v, нач. XVI в.; 919. Fol. 62-69, 1687 г.; 1008. Fol. 92v - 108v, посл. четв. XVII в.; Ath. Xeropot. 269. Fol. 51-66v; 271. Fol. 68-82v, 1-я пол. XVII в.; 389. Fol. 99v, кон. XVII в.; Lesb. Leim. 277. Fol. 62v - 76v, 2-я пол. XVI в.; Lesb. Ypsilou. 48. Fol. 44-58, 2-я пол. XVI в.; Ath. Xen. 128. Fol. 103v - 113v, 1671 г.; Ath. Doch. 386. Fol. 230v - 243, сер. XVII в.; 324. Fol. 68-75v, 1686 г.; Ath. Cutl. 449. Fol. 56v - 62, кон. XVII в.; Ath. Paul. 14. Fol. 270-308, нач. XVIII в.; РНБ. ОЛДП. О. 117. Л. 87 об.- 97 об., 1729-1731 гг.). Мелос И. Г. впосл. украшали разные мелурги: Мануил Хрисаф (Ath. Iver. 950. Fol. 395-401v, кон. XV в.), Герман, митр. Нов. Патр, по др. версии - Косма Македонец (Ath. Iver. 951. Fol. 53v - 57; 970. Fol. 85-90, 1686 г.), Хрисаф Новый (XVII в.) (Ath. Karakal. 234. Fol. 121-136, 1685 г.; Ath. Iver. 961. Fol. 65v - 71v, кон. XVII в.). Версия И. Г. была переписана в нотации Нового метода Петром Византийским (РНБ. Собр. Александро-Невск. лавры. Ю I2. Л. 273-325, нач. XIX в.) и Хурмузием Гиамалисом (БАН. РАИК. № 48. Л. 28-66, 1-я треть XIX в.).

Встречающаяся в некоторых поздних рукописях атрибуция Иоанна Глики Анастасиматария и кекрагариев (стихов «Господи, воззвах»), по-видимому, является ошибочной.

Песнопения литургии Иоанна Глики сохранились во многих рукописных источниках. Трисвятое (Δύναμις. ῞Αγιος ὁ Θεός) на 2-й глас известно по Пападики Ath. Iver. 974 (Fol. 165v - 166v).

Мелургу принадлежит ряд херувимских: на 2-й глас с ремаркой «песненная» (σματικόν) (Ath. Cutl. 399. Fol. 104-106v), на 1-й плагальный глас (Ath. Iver. 974. Fol. 180), неск. херувимских на 2-й плагальный глас (Athen. Bibl. Nat. 2458. Fol. 164v - 165v; Ath. Iver. 985. Fol. 141-142v; Ath. Cutl. 456. Fol. 78-85; 425. Fol. 23-25, кон. XVI в.; 436. Fol. 120v - 122; 449. Fol. 94; Ath. Philoth. 122. Fol. 198-198v; Ath. Cutl. 445. Fol. 61v - 62, 74-74v, 1536 г. (2 версии); 395. Fol. 187-189, 2-я пол. XVI в.; 396. Fol. 161v - 162v; Ath. Xeropot. 265. Fol. 79v, сер. XVI в.; Ath. Doch. 369. Fol. 65-72v; 386. Fol. 74; РНБ. Греч. № 136. Л. 125 об.- 126 об.; № 237. Л. 357 об.; Lesb. Leim. 258. Fol. 56v - 57v, 20-40-е гг. XVII в.; Ath. Iver. 993. Fol. 87v; Ath. Pantel. 965. Fol. 48v - 58, сер. XVII в.; Ath. Iver. 951. Fol. 74v - 76; РНБ. Греч. № 132. Л. 328 об.- 329 (2 версии); № 130. Л. 308 об. (2 версии)), в т. ч. с ремарками «песненная» (Ath. Cutl. 457. Fol. 205v - 209v), «песненная и двухорная» (σματικὸν κα δίχορον) (Ath. Cutl. 455. Fol. 99, 103v), «древняя» (παλαιόν) (Ath. Cutl. 399. Fol. 102-102v; Ath. Philoth. 122. Fol. 203), «дворцовая» (παλατιανόν) (Ath. Cutl. 399. Fol. 102v; Ath. Doch. 357. Fol. 54-71v; Ath. Iver. 993. Fol. 88v; приписано прп. Иоанну Дамаскину - Ath. Iver. 951. Fol. 74v - 76), «западная» (δυσικόν) (Ath. Iver. 985. Fol. 140-140v; 993. Fol. 88; РНБ. Греч. № 130. Л. 308; № 711. Л. 196-196 об.; CPolit. Patr. K. Ananiadou. 6. Fol. 60v - 61, 1680 г.; Lesb. Leim. 459. Fol. 244v - 245; 238. Fol. 267-268) или «как поется в Константинополе» (Lesb. Leim. 259. Fol. 99v - 101; 282. Fol. 69v - 71, 2-я пол. XVI в.; 287. Fol. 65-66, рубеж XVII и XVIII вв.; 284. Fol. 61-62v, рубеж XVII и XVIII вв.). См. также рукописи: Ath. Doch. 315. Fol. 121v - 135; Ath. Xeropot. 261. Fol. 34v, 1-я пол. XVII в.; Ath. Greg. 32. Fol. 86-112v, сер. XVII в.; 579. Fol. 144v - 169, кон. XVII в.; Ath. Doch. 324. Fol. 88v - 116.

Не так часто в источниках встречаются двухорное «большое» «Достойно есть» (῾Η τιμιωτέρα ἡ μεγάλη) на 2-й плагальный глас с энихимами и калофонический стих (τιμιωτέρα καλοφωνική) «Сущую Богородицу» на 2-й глас (Ath. Cutl. 399. Fol. 117-117v, 119; 457. Fol. 88-89, 92; Ath. Iver. 985. Fol. 53-53v; 974. Fol. 85v - 86; Ath. Konstamon. 86. Fol. 141v - 142; Ath. Dionys. 570. Fol. 142-142v, кон. XV в.), воскресный причастен «Хвалите» на 1-й глас (Ath. Cutl. 456. Fol. 87v) и херувимская на литургии Преждеосвященных Даров «Ныне силы небесныя» на 4-й глас (РНБ. Греч. № 203. Л. 144) и на 1-й плагальный глас (Там же. Л. 144 об.). См. также песнопения литургии И. Г. в Анфологиях Ath. Xen. 171 (нач. XVII в.) и Ath. Greg. 52 [26] (Fol. 17-32, XVII в.).

Песнопения анафоры литургии святого Василия Великого в версиях Иоанна Глики содержатся в списках XV-XIX веков: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», «Аминь» (2), «Тебе поем» на 2-й глас (Ath. Iver. 973. Fol. 186-187v; 951. Fol. 102-102v; БАН. РАИК. № 154. Л. 202 об.; Ath. Cutl. 456. Fol. 85v; Lesb. Leim. 289. Fol. 41v - 42; 273. Fol. 87-87v; 259. Fol. 110-112v; Ath. Doch. 315. Fol. 137; 369. Fol. 86-86v; Ath. Greg. 32. Fol. 47-49v; Ath. Pantel. 1008. Fol. 211v - 212; Ath. Philoth. 134. Fol. 240v - 241, кон. XVII в.; Ath. Karakal. 218. Fol. 50v, кон. XVII в.; 234. Fol. 181v - 182; РНБ. Греч. № 135. Л. 174 об.- 176; № 711. Л. 211 об.; № 132. Л. 354; Lesb. Leim. 281. Fol. 184-186v, 1728 г.; РНБ. ОЛДП. О. 117. Л. 139; в транскрипции Хурмузия - S. Sepulcri. 705. Fol. 75-76), то же на глас βαρύς (7-й) Δι (БАН. РАИК. № 41. Л. 289-289 об., 30-40-е гг. XIX в.), задостойник «И чрево Твое» на 1-й глас τετράφωνος ἐκ τοῦ Κε (РНБ. Греч. № 742. Л. 344, ок. 1820 г.), песнопения анафоры Василия Великого на 2-й глас и «И чрево Твое» (БАН. РАИК. № 65. Л. 293 об.- 294 об., 1820 г.; «распето (ἐμελουρϒήθησαν) Иоанном Гликой согласно древнему [преданию] (κατὰ παλαιόν), сокращено (συνετμήθησαν) же Иоанном протопсалтом» - РНБ. Греч. № 742. Л. 341 об.- 345 об., опубл.: Πανδέκτη τῆς ἱερᾶς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνωδίας τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ / ᾿Εκδ. ὑπὸ ᾿Ιωάννου λαμπαδαρίου κα Στεφάνου Α´ δομεστίκου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλου ᾿Εκκλησίας. Κωνσταντινούπολις, 1851. Τ. 4. Σ. 437-442).

По немногим рукописям известны распевы Иоанна Глики для входного песнопения «Свыше пророцы» на 1-й глас (Ath. Iver. 974. Fol. 262-262v) и на глас πρωτόβαρυς (Ath. Iver. 993. Fol. 267v), для кондака и икоса усопшим «Со святыми» 4-го плагального гласа и «Сам Един еси Безсмертный» 1-го гласа (Ath. Cutl. 399. Fol. 174; 457. Fol. 251v - 252v) и для песнопения Полихронион (Πολυχρόνιον ποιήσαι ὁ Θεός) на 1-й глас (Ath. Iver. 973. Fol. 359v - 406v).

Иоанн Глика написал ряд кратим: 2-го гласа (БАН. РАИК. № 154. Л. 448), две 1-го плагального гласа - Ανεεανε с названием «великого примикирия» (τοῦ μεγάλου πριμικηρίου) и Ανενεϊτακε (Ath. Cutl. 399. Fol. 92v - 94v; 457. Fol. 294; Ath. Iver. 972. Fol. 114v - 117), 4-го плагального гласа (БАН. РАИК. № 154. Л. 494 об.; РНБ. Греч. № 126. Л. 348), 2-го плагального гласа с названием σουρλᾶς (БАН. РАИК. № 154. Л. 481; Athen. Bibl. Nat. 2604. Fol. 176v - 177v; Lesb. Leim. 245. Fol. 163v - 164v, 1649 г.; в транскрипции Хурмузия - S. Sepulcri. 711. Fol. 56-59v), 2-го плагального гласа δεμένος с названием σουρχάν (Ath. Pantel. 1046. Fol. 143v), 4-го плагального гласа для стихиры на Рождество Иоанна Предтечи «Подобает Иоанну благовоние» (РНБ. Греч. № 126. Л. 348), 4-го плагального гласа Εεερετερε с названием ὁμόνοια (краткая кратима, поющаяся в конце каждой службы; Ath. Cutl. 456. Fol. 466), на 4-й глас Ετερρετε (Ath. Cutl. 457. Fol. 345v), для песнопения «Егда ко кресту» (ἀπὸ τὸ «῞Οτε τῷ σταυρῷ») (Ath. Iver. 975. Fol. 471), 4-го плагального гласа Τοτοτο (Ath. Iver. 984. Fol. 49-50, 70), пролог (πρόλογος) «И князи собрашася» (Пс 2. 2) (Ath. Pantel. 962. Fol. 1-86, XVI в.). См. также кратимы И. Г. в рукописях: Ath. Xeropot. 270. Fol. 2-86v, кон. XV в.; Ath. Doch. 388. Fol. 205v - 228v, нач. XVII в.; Ath. Konstamon. 86. Fol. 206-222; Ath. Pantel. 1271. Fol. 84-118v, кон. XVII - нач. XVIII в.

Согласно анализу Э. Уильямса и К. Трёльсгора (Williams, Troelsgård. 2001), мелодический стиль кратких и пространных песнопений Иоанна Глики значительно различается. Мелодическое движение в кратких песнопениях более плавное, а в пространных песнопениях нередки скачки, большая часть которых на кварту, но встречаются и на квинту и сексту, реже на септиму и октаву. Исследователи также отмечают, что Иоанн Глика сочинял несколько калофонических мелодий на один и тот же стих (например, для Пс 2 на вечерне), в то время как Иоанн Кукузель, Ксен Коронис и другие мелурги составляли мелодические композиции из несколько псалмовых стихов. Кроме того, по стилю мелодии Иоанна Глики более просты, чем мелодии его учеников и последователей; возможно, это объясняется тем, что творчество Иоанна Глики представляет собой более ранний этап развития калофонического стиля.

На основе данных певчих рукописей можно предположить, что Иоанн Глика был не только мелургом, но и автором текстов нескольких пятнадцатисложников, например умилительной матимы (μάθημα κατανυκτικόν) «Трезвися, душе моя грешная, и блюди житие» (Νῆφε, ψυχή μου, ταπεινή, κα σκόπησον τὸν βίον) на 2-й плагальный глас νενανω (Ath. Xen. 171. Fol. 161).

Известны несколько учебных песнопений Иоанна Глики: «Господи, помилуй» по гласам (БАН. РАИК. № 154. Л. 9 об.), осмогласник Протеории (называемый также методом метрофонии) «Господи, благослови» (Lesb. Leim. 459. Fol. 6; РНБ. Греч. № 132. Л. 8; № 711. Л. 7 об.), стихи Протеории «Господи Иисусе Христе, Боже наш» по гласам (Ath. Philoth. 122. Fol. 15; Lesb. Leim. 238. Fol. 6-6v; РНБ. Греч. № 711. Л. 7 об.).

Иоанн Глика является автором 2 или 3 теоретических руководств типа «Исон, олигон, оксия, петасти, вария» для изучения мелодических формул (или фраз - θέσεις), где каждая невма дается в сочетании с другими знаками (Society of Antiquaries of London. 48. Fol. 7-8v, 1430 г.; Ath. Konstamon. 86. Fol. 13-14v; РНБ. Греч. № 498, XVI в. (смотри публикацию: Герцман Е. В. Петербургский теоретикон. Од., 1994. С. 151-215); Athen. Bibl. Nat. 2837. Fol. 1v - 2, 1457 г.; Lesb. Leim. 273. Fol. 3v - 5; РНБ. Греч. № 132. Л. 29 об.). Мануил Хрисаф высоко оценил этот труд Иоанна Глики, как и подобные работы его учеников Иоанна Кукузеля и Ксена Корониса. Иоанн Глика также приписывается создание трактата, посвященного ладовой системе октоиха, в том числе так называемых серединных гласов (μέσοι ἦχοι; см., напр.: РНБ. Греч. № 782. Л. 8 об.- 9, XVII в.; см. пер.: Герцман. К загадкам наследия. 1996. С. 226-227).

Определение «протопсалт» для раннепалеологовской эпохи, когда уровень всех искусств был особенно высок, свидетельствует о певчем таланте Иоанна Глики и о его успешном служении на клиросе. Неудивительно, что сочинения Иоанна Глики исполнялись в течение многих веков и стали источником творчества последующих мелургов, а имя Иоанна Глики причислено к именам ряда великих музыкантов последних 8 веков.

Дополнительная литература:

Κουρούσης Σ. ῾Ο λόγιος οἰκουμενικὸς πατριάρχης ᾿Ιωάννης ΙΓ´ ὁ Γλυκύς // ΕΕΒΣ. 1974. Τ. 41. Σ. 299-300;

Στάθης. Χειρόγραφα; idem. ῾Η δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία ἐν τῇ Βυζαντινῇ Μελοποιΐᾳ. ᾿Αθῆναι, 1977; idem. ᾿Αναγραμματισμο κα μαθήματα; Χατζηγιακουμής. Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας; Jakovljević A. Διγλώσση παλαιογραφία κα μελωδο-ὑμνογράφοι τοῦ κώδικα τῶν ᾿Αθηνῶν 928. Λευκωσία, 1988

Иллюстрации:

Иоанн Глика. Миниатюра из певч. рукописи XV в. (Ath. Laur. Л. 165. Fol. 10v;

Иоанн Глика в окружении Иоанна Кукузеля и Ксена Корониса. Миниатюра из певч. рукописи из мон-ря Кутлумуш (РНБ. Греч. Папка I. № 2, 2-я пол. XV в.).