ЗАФИРОПУЛОС ЗАФИРИОС

0 комментариев

/ Ориг.: Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος ὁ Σμυρναῖος

ЗАФИРОПУЛОС ЗАФИРИОС [Зафириос Зафиропулос Смирнский; греческий Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος ὁ Σμυρναῖος] - мелург, кодикограф, учитель церковного пения.

 Отец З. Зафиропулос Апостолис Зафиропулос Пелопоннесский, известный в музыковедческой литературе как «протопсалт Смирнской Церкви», писатель и кодикограф, родился около середины XVIII века в Триполи и перед восстанием переселился в Смирну, где с 80-х годов XVIII века начал заниматься музыкой. Он «был воспитан на народные средства» в школе в Ханье, у Георгия Критского. В источниках отмечается, что с 1817 гоад З. Зафиропулос работал в этой школе и «как учитель музыки получал солидное жалованье». К этому периоду относится певческая рукопись Ath. Iver. 2004 год (Доксастарий протопсалта Иакова), выполненная З.Зафиропулосом в 1815 году (см. ремарку: «Рука Зафириоса Смирнского 1815 [года] месяца июля 15» - Fol. 182).

З. Зафиропулос покинул Смирну после греческого восстания, поселившись, как и многие малоазийские беженцы, на Эгине. На о-вах Аргосароникос он занимался педагогической деятельностью частным образом и в рамках службы в приюте. Из учеников З. Зафиропулоса в этот период известны свящ. Георгий Иоанну Манос, иеродиак. Симеон из Спеце, Адамантис Иоаннидис, Александр Константину Пелопоннесский.

После убийства И. Каподистрии (1831 году) З. Зафиропулос переехал «и перевез свою большую семью» в Нафплион, начав служить протопсалтом «в главе церквей Нафплиона», т. е. в соборе св. Георгия. В марте 1837 года З. Зафиропулос переехал из Нафплиона в Афины, где был назначен учителем византийской музыки в Певческую школу, учрежденную указом короля Оттона. Свящ. Синод рекомендовал З.Зафиропулосу и его помощника иеродиак. Феоклита Реондакиса как людей «известных и музыкальным мастерством, и благочестием, и талантами, и церковным опытом». С этого времени и до конца жизни З.Зафиропулос жил и работал в Афинах: преподавал «в училище, в Ризарио, в школе Общества по распространению знаний» и пел в организованном им большом хоре на правом клиросе кафедрального собора св. Ирины на ул. Эола.

Переезд З. Зафиропулоса из Смирны в Афины, вероятно, был сознательным и объясняется его стремлением из восточного человека стать греком и главным образом европейцем. Он не только стал называть себя по-другому (в рукописях этого периода он характеризуется как «самый главный музыкант Греции господин Зафириос А. Зафиропулос» или как «учитель церковной музыки в королевском Училище господин Зафириос Зафиропулос»), но и изменил музыкальный стиль своих сочинений.

Наиболее известные произведения З.Зафиропулоса: цикл гласовых подобнов, великое славословие на 4-й плагальный глас, херувимская и причастен литургии Преждеосвященных Даров («Ныне силы» на 1-й глас τετράφωνος и «Вкусите и видите» на 2-й плагальный глас), «Достойно есть» на 1-й плагальный глас, матима богородична «О Владычице Всепетая» на 1-й плагальный глас, молебный гимн на встречу короля и на важнейшие праздники «Боже, суд Твой» на 4-й плагальный глас и песнь на важнейшие праздники «Господи, силою Твоею возвеселится царь» на 4-й плагальный глас.

В 1842 году З. Зафиропулос опубликовал в Афинах в типографии Х. Анастасиу критическое исследование музыкальной системы Георгия Лесбосского, в 1853 году там же в типографии Х.Н. Филадельфевса были выпущены переработанные и исправленные З. Зафиропулосом издания пространного и краткого Анастасиматариев лампадария Петра Пелопоннесского.

Сочинения:

῾Ο Γ. Λέσβιος κα τό Λέσβιον αὐτοῦ σύστημα. ᾿Αθῆναι, 1842

 

©Православная энциклопедия

Литература
  • Παπαδόπουλος Γ. Συμβολα εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ´ ἡμίν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς κα οἱ ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ἄχρι τῶν ἡμερῶν ἡμῶν ἀκμάσαντες ἐπιφανέστεροι μελωδοί, ὑμνογράφοι, μουσικο κα μουσικολόγοι. ᾿Αθῆναι, 1890, 19702. Σ. 341
  • idem. ῾Ιστορικὴ ἐπισκόπησις τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων μέχρι τῶν καθ᾿ ἡμᾶς (1-1900 μ. Χ.). ᾿Αθῆναι, 1904. Κατερίνη, 19902. Σ. 209

Приглашаем историков внести свой вклад в Энциклопедию!

Наши проекты